شهریور ۲۸, ۱۳۹۸
آیا کودتا راه حل رسیدن به دموکراسی است؟
  دربرنامه صفحه ۲ آخر هفته  امشب( ۲۰۱۹/۹/ ۱۹) بی بی سی فارسی که  در مورد بحران اخیری که از حمله پهبادی و موشکی به مراکز نفتی عربستان و از کار انداختن نیمی از تولید نفت عربستان شده بوجود آمده […]