الهام و یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه

الهام و یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه