آذر ۲۸, ۱۴۰۲
 رونسانسی  در ایران در حال رشد(کمبودهای جنبش ۳)
 لینک در گویا: «امروز به روشنی  رونسانسی  در ایران بوقوع پیوسته و در حال رشد و شکوفا شدن است» کمبود های جنبش – ۳  در قسمت قبل (۱) وعده داده شد که در نوبت  بعد به توضیح این امر که […]
آذر ۱, ۱۴۰۲
پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری (کمبود های جنبش -۲)
  لینک گویا  کمبود های جنبش -۲   پیروزی جنبش در گرو سازماندهی و دستگاه رهبری «در کشورهایی که آزادی و حقوق و برابری مردم پاس داده و از آن پاسداری نمی شود نظیر حکومت  جمهوری مطلقه غارتگر، حوادث و […]
آبان ۲۵, ۱۴۰۲
راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- (کمبودهای جنبش ۱)
لینک در گویا: راه حل های موجود برای برون رفت از دیکتاتوری- ۱ «رژیم به جمع بر افروخته در درون جنبش القا می کند: وقتی رژیم با خشونت ما را قلع و قم می کند، پس چرا ما متقابلاً دست […]