آبان ۳۰, ۱۳۹۸
مروری انتقادی بر سند اساسی دوران گذار
کتاب مفصل قانون اساسی پیشنهادی از دو سند بنیادی و چندین ضمیمه توضیحی تشکیل شده است. بخش قانون اساسی “به شدت تفصیلی” که در اول کتاب آمده است شامل بیش از پانصد اصل است که در یک نگاه اجمالی شاهد […]