حجاب اجباری جهت ساخت آدم های فرمانبردار و برده منش نقش برآب.
مهر ۱۷, ۱۴۰۱
روسری در نقش درفش کاویانی
مهر ۱۷, ۱۴۰۱

لینک گویا

سخن گفتن از شخصیت هایی نظیر قایم مقام فراهانی امیر کبیر مصدق بنی صدر و از این قبیل با ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و دینی کاری بغایت مشکل است اما

آب دریا را اگر نتوان کشید    

     پس به قدر تشنگی باید چشید

مرحوم بنی صدر دارای ابعاد سیاسی اقتصاد اجتماعی فرهنگی  دینی و عرفانی است. جامعه و نسل حاضر و یحتمل نسل های آینده بیشتر بنی صدر را با بعد سیاسی می شناسند. و در این مورد کارنامه سیاسی وی بیشتر گفته شده و خواهد شد.

اصولا کارنامه چنین شخصیتی با ابعاد مختلف برای بررسی و نقد برای این نسل و نسل های آینده باز است. اما من در این مجلس ختم و یاد بود این راد مرد بزرگ ایران بنی صدر و با این ضیق وقت فشرده به چند نکته معنوی و عرفانی ایشان که شاید کمتر گفته شده و یا به آن توجه نشده است اشاره می کنم  اما قبل از آن بگویم که من پنجاه سال پیش افتخار آشنایی با ایشان را پیدا کردم و از آن به بعد همکاری و دوستی تا آخرین لحظه حیات آن مرحوم ادامه داشته است.

در گذشت استاد همکار و دوست پنجاه ساله ام را که ثلمه بزرگی برای همه ملت استقلال طلب آزادیخواه حقوقمدار و عدالت خواه ایران است به همه ملت ایران، حاضرین در این مجلس و بویژ خانواده محترمشان تسلیت می گویم. تسلیت از این جهت که چنین شخصیتی بزرگ از بین ما به دیار باقی شتافته است. اما به لحاظ خود ایشان که از دید و شناخت من از آن مرحوم که از دریای بیکران رحمت حق برخوردار و در جوار حضرت حق در اعلا علیین خواهد بود شادی بخش است.

آن مرحوم علاوه بر ابعاد ذکر شده سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و دینی دارای بعد عرفانی است و من با شناختی که من در طول پنجاه سال همکاری و دوستی که با  آن مرحوم داشته ام، بنی صدر را عارفی آگاه می دانم . مایلم که در این مجلس بزرگ نکاتی از شخصیت عرفانی ایشان که برایم آشکار شده است را به سمع حضار محترم برسانم.    

در فرهنگ عرفانی ،غالب عرفای ما نظیر عطار حافظ مولوی و… را با اشعارشان می شناسند. گرچه بنی صدر شعر  دوست بود و بویژه اشعار حافظ و مولوی را بسیار ارج می نهاد و از آن ها بهره می برد  اما خود اهل  شعر گفتن و سرودن نبود. بسیاری از عرفای ما اهل شعر نبوده اند اما سخنان نغز و شیرین و پند و اندرز والایی دارند نظیر خواجه عبدالله انصاری شیخ ابولحسن خرقانی و غیره

با الهام گرفنن از چند بیتی از غزل حافظ و دیگران به  سه بعد معنوی استادم: تحت عنوان رابطه مادیت و معنویت، استعداد و کرامت آدمی و سومی برابری همۀ آدمیان اشاره می رود.

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو     

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید   

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک   

    یادم از کرده خویش آمد هنگام درو

   گفت با این همه از سابقه نومید   مشو

    از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

 

 

 

 

حافظ وقتی به آسمان پر ستاره  می نگرد آن را به مزرعه ای که کشاورز در آن به کشت و کار پرداخته تشبیه می کند  و ماه را داسی می بیند که دهقان با داس خود نتیجه زحمات خویش را برداشت می کند  از نگاه حاظ و مولوی و سایر عرفای ما لحظه مفارغت از این دار فانی را به همان مزرعه تشبیه کرده اند که آدمی آنچه را در طول عمر خود کاشته حال آن را درو می کند و جهنم و بهشت هم همین محصولی است که خود کاشته و حال، در حال درو کردن آن است. با این بیان تمامی عرفای ما و قرآن جهنم و بهشت را اعمالی می دانند که ما در این مزرعه دنیا در طول عمر خود کاشته و پرداخته ایم. پس ترس از جهنم یک نکته بیهوده ای است . آنچه آدمی باید از آن ترس داشته باشد و یا منتظر نتیجه اش باشد همان عمل خود ما است که ما را بهشتی و یا جهنمی می کند که لیس للانسان الا ما سعی

خوب اگر عمل ما آدمیان دروغگویی، تهمت به این و آن، و یا تجاوز به حق و حقوق دیگران و جنایت باشد طبیعی است که نیاید جز جهنمی که خود با دست خود برای خود فراهم کرده است، انتظار دیگری داشته باشد .

از این نگاه مرحوم بنی صدر اعمال و کردار آدمی که در طول عمر ظاهراً شکل مادی و یا معنوی دارد را در ارتباط مستقیم می دانست و آن را تحت عنوان رابطه مادیت و معنویت آموزش می داد. من برای اولین بار این آموزه رابطه مادیت و معنویت را در سال ۵۶ از ایشان آموختم

از ایشان آموختم:  که سعی و کوششهای در این دنیا چه مادی و چه معنوی با هم در رابطه هستند. یعنی اینکه مادیت و معنویت با هم رابطه دارند. هر عملی که آدمی انجام می دهد یا مادی است و یا معنوی به این معنی که اگر شما درد و رنج تحمل می کنید و و کار و کسبی برای امرار معاش خود  خانواده و دیگران انجام می دهید این عمل شما گرچه ظاهری مادی دارد اما یک عمل معنوی است. اما اگر همین عمل بدین خاطر باشد که ثروت بر ثروت و قدرت و حشم خود بیفزایید همین عمل یک عمل مادی صرف است که بنا به فرموده خداوند:  الهئکم التکاثر * حتى زرتم المقابر

فزون طلبی، قدرت طلبی و ثروت بر ثروت انباشتن، بر خدم و حشم  خود و  برقدرت  خود افزودن، آدمی را می فریبد  و او را به گورستان عمل خود یعنی جهنمی که خود ساخته است رهسپار می کند. اگر آدمی یک عمل به ظاهر معنوی نظیر نماز روزه دعا و ثنا به درگاه حق و یا دستگیری از  نیازمندان و غیره به منظور جا پیدا کردن ،قدرت پیدا کردن به خدمه و حشم خود افزودن باشد این عمل ظاهر معنوی یک عمل صرفاً مادی است. اگر با این دید و آموزه قرآن به تمام اعمال عبادی و معنوی  روحانیت حاکم بنگرید، جز مادیت محض چیز دیگری در آن مشاهده نمی کنید و عمل آن ها نشان داد و می دهد که چنان به مادیت چسبیده اند که من هرگز در غرب آن را ندیده ام.

دومین آموزه معنوی

بنی صدر استعداد  و توان آدمی را بی نهایت می دانست و آن را آموزش می داد. اما  چون آدمی از این استعداد خدادی خویش غفلت می کند  و شاید آن هائی هم که از استعداد خود بهره می برند از بخش ناچیز آن استفاده می کنند. بدین خاطر این غفلت را  عرفاچنین وصف می کنند

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید  //    گفت با این همه از سابقه نومید مشود

سابقه صفت جلای و جمالی خداوند است که سبقت رحمته

حافظ می گوید حال که پایان عمر فرا رسیده است و تو از تمامی امکانات و استعدادی که خداوند در تو نهاده و از جمله اینکه آدمی با کرامت آفریده شده و کرمنا بنی آدم بهره کافی نبرده ای  و از آن غفلت ورزیده ای.  این غفلت خود گناهی بزرگ است . اما با وجود این غفلت من  از رحمت خداوند نا امید نیستم . به همین علت بنی صدر بطور مدام بهره گیری از استعداد و کرامت خود را توصیه می کرد وخود انگیختگی بی نظیری داشت چون می دانست: 

عشق ، آن شعله ست کو چون برفروخت  

غیر معشوق ار تماشایی  بود     

     هر چه جز معشوقِ باقی ، جمله سوخت

     عشق نبود هرزه سودایی بود

 

 

 

بنی صدر در تمامی طول عمر  خود به تمامی کسانی که با او حشر و نشری داشتند می آموخت که از استعداد آموختن و تجربه گرفتتن غفلت نکنند  و مرتب استعداد  بیکران را به ما یاد آوری می کرد و خود هم تا آخرین لحظه حیات حتی زمانی که در بستر بیماری بود تا فراغتی پیدا می کرد ، بدان عمل می نمود.  و می گفت ای انسان بدان که تو کیستی و چه استعداد و توانی داری

ای     نسخه نامه الهی         که توئی    //       وی آینه ی جمال شاهی      که تویی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست    //   در خود بنگر هر آنچه خواهی که تویی

امام علی هم می فرماید ای بشر!

اتزعم جرم صغیر و    // و فیک انطوای العلم الاکبرو

تو جرم کوچکی هست اما در تو عالمی نهفته است . بیدار باش!   

بدین جهت بنی صدر در تمامی طول  عمر به غیر از  عدالت ، استقلال، آزادی برای همۀ آدمیان و بویژه وطن خود ایران فکر  و عمل نمی کرد و در این رابطه به هر عملی که دست می زد تا آن را به سرانجام نمی رساند از پای نمی نشست.

 حافظ در ادامه غزل می سراید:

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک    //    از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

اگر آدمی پاک و مطهر از این دنیا برود و استعداد خود را درست به کار گرفته باشد اگر چه  در ظاهر از دنیا رفته و به دیار باقی شتافته است و در این دنیا نیست اما همه از چراغی که بر افروخته است نور و روشنائی می گیرند و حتی  این چراغ به خورشید هم پرتو افشانی می کند

از نظر و دید من و با تجربه ای که از او دارم بنی صدر با وجود کم و کاستی ها پاک و مطهّر از جمع ما رخت بربست  و به  «ملاء اعلی » پیوست  اما او همیشه در بین ما حاضر و ناظر است و به ما پرتو افشانی می کند و کسانی که مایلند همگام و همراه او باشند و به دیدار دائمی بنی صدر بروند باید روش و منش و آموخته او را ادامه دهند  و اگر چنین کنند، نظیر این است که همراه و همگام او هستند.

سومین آموزه دین بیان آزادی و نه بیان قدرت

بنی صدر دین را بیان آزادی و اختیار و حق می دانست و نه بیان قدرت و متأسفانه با تجربه من بیش از ۹۸% روحانیت چه شیعه و چه سنی و چه از نحله های  دیگر دین را بیان قدرت می دانند یعنی اینکه در عمل می گویند که باید به ضرب شمشیر بیضه اسلام را در تمامی جهان به اهتزاز در آورد که چیز دیگری جز امپراطوری های گذشته در نظر ندارند. عمل داعش، القاعده، طالبان، بوکوحرام و اینگونه سازمانهای قدرت پرست به این علت است که دین را بیان قدرت می دانند و برای قدرت خود از دینی که بیان قدرت است مشروعیت می گیرند. و دین را از خود بیگانه و به بیان قدرت تبدیل می کنند.

دعوای اصلی و اساسی بنی صدر  با روحانیت حاکم و آقای خمینی  هم همین بود. که او زیر بار خشونت و انحصار قدرت نمی رفت. وی همۀ ادیان اسلام، یهودیت، مسیحیت و سایر ادیان را بیان آزادی می دانست و اگر غیر از این می بود، آن را دین قدرت می شناخت و حقیقت هم همین است.

از این نگاه که بنی صدر دین را بیان آزادی می دانست و نه بیان قدرت همه آدمیان را از هر دین و مرامی که بودند در این جهان حقومند و برابر می دید. در طول پنجاه سالی که من با او همکاری و دوستی داشتم او در هر زمان هر چه از دستش بر می آمد، بدون در نظر داشتن دین و مرام افراد برایشان انجام می داد و در عمل پیرو این گفته ابوالحسن خرقانی بود که «هر که در این سرای در آید  نانش دهید و از ایمانش مپرسید»

و باز این گفته سعدی  راسرلوحه عمل خویش قرار داده بود که

بنی آدم اعضای   یک پیگرند    //    که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار   //    دگر عضو ها را   نباشد   قرار

تو گز    محنت دیگران    بیغمی     //   نشاید که نامت    نهند آدمی

الته نکات دیگری هم هست اما بیش از این در این مورد مصدع نمی شود و سخن خود را با چند جمله ای که دوستان، همکاران و خانواده محترمشان بدانند گرچه می دانند که مرحوم بنی صدر به کجا رفته است و از غم رنج خود بکاهند یاد آوری آن در اینجا مناسب است.

و لنبلونکم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین* الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون* اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون (بقره/ ۱۵۵-۱۵۷) 

  …به صابران مژده ده، همان کسانی که هر گاه مصیبتی به آنان رسد گویند : ما از خداییم و به به سوی او باز می گردیم. آنان اند که درودهای پی در پی و رحمتی بزرگ شامل حالشان گردد و آنان اندهدایت یافتگان.

لازمه خدا باوری دو ویژگی اصلی دارد: باور داشتن به رستاخیز و حیات  ابدی و به اصل خویش باز گشتن است. یعنی اینکه باید به این اصلِ  انا لله و انا الیه راجعون که اصل و ریشه خود است باز گشت.

 مولانا در غزلی بسیار زیبا انا لله و انا الیه راجعون  را به تصویر کشیده است. و به این سئوالها که از کجا آمده ایم؟ و به کجا میرویم؟ پاسخ داده است:

ما ز بالاییم و بالا میرویم  

   ما ز دریاییم و دریا می رویم

ما از آنجا  و از اینجا نیستیم  

   ما ز بی جاییم  و بی جا می رویم

«لا إله» اندر پی «إلّا الله» است  

   همچو«لا» ما هم به «إلّا » می رویم

قُل تُعالوا  آیتی از جذب حق  

   ما به    جذبه ی  حق تعالی   می رویم

خوانده ای انا الیه راجعون  

   تا بدانی که  کجا ها می رویم

ای کُه هستیّ ما ،      ره را مبند  

   ما به کوه قاف و عنقا می رویم

محمد جعفری  ۱۷/مهر/۱۴۰۰

mbarzavand@yahoo.com