مصدق و بختیار، مقایسه در روش و منش چاپ دوم

Mosadegh

در شفاف سازی تاری​خ انقلاب و تقریب نظرها

shafafsaziTitle

الهام یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه ، چاپ دوم

ElhamJeld

سر گذشت یک سفر " زندیگی نامه محمد جعفری "

etehadiye jeld

الهام یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه ، چاپ اول

الهام و یا اشاره گرفتن خمینی در طرح ولایت فقیه

اوین، جامعه شناسی زندانی و زندانبان، جلد دوّم

evin jameshenasi jeld