مرحوم حاج سید علی اصغر حسینیان عضو هیئت امنای روزنامه انقلاب اسلامی و سرپرست امور مالی


آقایان روشن، محمد جعفری و نعیمی - در مورد آقای روشن در صفحه ۷۰ کتاب نکاتی آمده است

بخشی از کادر تحریریه و کارکنان روزنامه انقلاب اسلامی ۱۳۵۹

تعدادی از خبرنگاران و کارکنان روزنامه انقلاب اسلامی


سخنرانی مهندس بازرگان در یاسوج

عده ای از کارکنان روزنامه انقلاب اسلامی