یکی از مراکز هماهنگی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای بنی صدر در تهران

عکسی از جبهه

عکسی از جبهه


رئیس جمهور در جبهه های نبرد

رئیس جمهور در جبهه های نبرد

رئیس جمهور در جبهه های نبرد

اسفند ۱۳۵۹


اسفند ماه ۱۳۵۹

سخنرانی در مسجد جامع کاشمر در تاریخ جمعه ۱۳۵۹/۰۹/۲۸

سخنرانی در مسجد جامع کاشمر در تاریخ جمعه ۱۳۵۹/۰۹/۲۸

سخنرانی در مسجد جامع کاشمر در تاریخ جمعه ۱۳۵۹/۰۹/۲۸


فرانکفورت ۱۳۵۹ - آقایان مجید کمالی، محمد جعفری و صادق شفیعی ها

عکسی از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹

سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق (ع) و سالگرد انتخاب اولین رئیس جمهور

سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق (ع) و سالگرد انتخاب اولین رئیس جمهور


سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق (ع) و سالگرد انتخاب اولین رئیس جمهور

سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق (ع) و سالگرد انتخاب اولین رئیس جمهور

سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق (ع) و سالگرد انتخاب اولین رئیس جمهور

بحث یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن انتخابات اولین دوره مجلس - دکتر کاظم سامی، دکتر حسن حبیبی، عباس داوری و محمد جعفری - ۱۳۵۹


بحث یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن انتخابات اولین دوره مجلس - دکتر کاظم سامی، دکتر حسن حبیبی، عباس داوری و محمد جعفری - ۱۳۵۹

بحث یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن انتخابات اولین دوره مجلس - دکتر کاظم سامی، دکتر حسن حبیبی، عباس داوری و محمد جعفری - ۱۳۵۹

سخنرانی اینجانب محمد جعفری در حسینیه بنی فاطمه تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) با حضور ریاست جمهوری

سخنرانی اینجانب محمد جعفری در حسینیه بنی فاطمه تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) با حضور ریاست جمهوری


سخنرانی اینجانب محمد جعفری در حسینیه بنی فاطمه تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) با حضور ریاست جمهوری

سخنرانی اینجانب محمد جعفری در حسینیه بنی فاطمه تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) با حضور ریاست جمهوری

سخنرانی اینجانب محمد جعفری در حسینیه بنی فاطمه تهران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) با حضور ریاست جمهوری