آخرین مقاله ها

  •   نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:
        نوشیدن جام زهر رابطه با عربستان سعودی:    هدف جمهوری مطلقه غارتگر، ماندن بر اریکه قدرت به هر قیمتی است. به نظر می رسد که بسیاری از سیاسیون چه در داخل و در چه خارج از کشور روحانیت و […]
  • چرا باید همه چیز از قبل روشن باشد
    لینک ور گویا: در انقلاب اسلامی: من بعنوان یک ایرانی از حرف ذلت باری که شاه در مورد خود گفته خجالت می‌کشم. پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم // ترسم برادران غیورش قبا کنند گر سنگ از این حدیث […]
  • خیمه شب بازی «من وکالت می دهم »
    لینک در گویا: در انقلاب اسلامی: حالی درون پرده بسی فتنه می رود // تا آن زمان که پرده براُفتد چه ها کنند این را می دانم که حق گفتن برای کسانی که اصل و هدف را قدرت می پندارند، […]

جلد بعضی از کتاب ها